Thiết bị thực hiện: EdgeRouter X 5 Port
Cc yu cầu thực hiện:
1. Login Router ở trạng thi của nh sản xuất.
2. Qui hoạch lại subnet, đặt địa chỉ IP, gn port cho switch(LAN), cấu hnh DHCP cấp pht địa chỉ IP cho LAN.
3. WAN-01: Cấu hnh PPPoE-Client xc thực với ISP( thng tin VLAN 35)
4. WAN-02: Cấu hnh DHCP-Client ( nhận IP từ Router khc)
5. Cấu hnh NAT cho php LAN ra Internet.
6. Cấu hnh cn bằng tải với config-tree trn 2 đường Internet.


Tham khảo chi tiết tại đy
File dạng văn bản(PDF), mọi người c thể tải về lưu trn my khi cần thiết dng đến.