MikroTik CAPsMAN (Controlled Access Point system Manager) l tnh năng / giao thức của MikroTik dng để quản l tập trung cc Access Point của MikroTik.

Hệ thống mạng WiFi sử dụng MikroTik CAPsMAN gồm 2 thnh phần: cc thiết bị Access Point -CAP (Controlled Access Point) cung cấp kết nối WiFi cho thiết bị di động của người dng v thnh phần quản trị hệ thống WiFI (CAPsMAN) quản l cấu hnh của cc CAP, quản l chứng thực người dng hệ thống WiFi.

Hướng dẫn ny nhằm gip quản trị vin triển khai nhanh CAPsMAN để quản l tập trung hệ thống WiFi của MikroTik.

Bi hướng dẫn sử dụng cc thiết bị sau:
- Router MikroTik hEX (RB750Gr3): router internet, CAPsMAN để quản l cc CAPs.
- cAP ac & wAP ac l hai CAP được sử dụng trong hướng dẫn ny.

Sau đy l cc bước thực hiện lần lượt trn CAPsMAN & cc CAPs.

I. Trn CAPsMAN.
Bước 1: Enable CAPsMAN trn router MikroTik hEx (RB750Gr3)Bước 2: Khai bo password truy cập hệ thống WiFi thng qua tab Security Cfg.
Bn dưới chng ta tạo 2 Security profiles truy cập WiFi:
- Profile: OpenAccess_Security l open WiFi - người dng khng cần nhập password để truy cập WiFi.
- Profile: security1: người dng cần nhập chnh xc password nếu muốn truy cập WiFi.

Bước 3: Khai bo thng tin đường đi cho dữ liệu hệ thống WiFi
- Thuộc tnh Bridge: cho biết dữ liệu từ CAP được đưa v bridge no trn CAPsMAN. Thuộc tnh ny quan trọng khi hệ thống WiFi với CAPsMAN forward data, VLAN.
- Thuc tnh Local Forwarding: enable để cc CAP xử l v chuyển tiếp dữ liệu WiFi m khng chuyển ln CAPsMAN xử l.
- Thuc tnh Client To Client Forwarding: enable để cho php cc thiết bị truy cập hệ thống WiFi "thấy" nhau.

Bước 4: Khai bo cc profiles chnh (Configurations) cho hệ thống WiFi dựa v cc profiles đ khai bo trước ở trn:
Hnh bn dưới, để đơn giản ha nhất, bạn chỉ cần tạo MỘT profile chnh l cfg3 với cc profiles đ tao ở bước trn. Khng cần quan tm đến cc profles chnh cfg1-24Ghz v cfg2-5Ghz m ti tạo thm để phn biết cc SSID với cc băng tần 2.4Ghz & 5Ghz.Bước 5: tạo luật để "đẩy" thng tin cấu hnh (provisioning) xuống cc CAPs:
Để đơn giản nhất ở bước 5, bạn chỉ cần tạo 1 luật duy nhất, trong trường hợp ny l luật thứ 4, khng cần quan tm đến cc luật khc ở hnh bn dưới.
- Radio MAC: mặc định MAC addrees 00:00:00:00:00:00 l lật khớp với mọi địa chỉ MAC. Như vậy, tất cc cc wlan MAC address từ cc CAPs đẩy ln điều được CAPsMAN chập nhận.
- Action: chọn Create enable.
- Master configuration: chọn một profile chnh đ tạo ở trn.
- Name Format: chọn identify.

Với provisioning rule trn, khi CAP yu cầu kết nối vo CAPsMAN th lun được chập nhận v tạo định danh (identify) l tn của CAP trn CAP Interface với thng tin cấu hnh khi bo ở Master configuration.

Đến đấy, cc bước chuẩn bị cho CAPsMAN đ hon tất. Tiếp theo, chng ta sẽ cấu hnh trn cc CAPs để c thể được quản l dưới CAPsMAN m ta đ khai bo ở trn.

II. Trn cc CAPs:
Cc dng thiết bị MikroTik Access Point như wAP, cAP,... c thể chọn mode standalone access point hoặc CAP access point thng qua button mode trn thiết bị.

Với wAP ac, bạn nhấn giữ button mode v cấp nguồn cho wAP ac, khi đn LED CAP trn thiết bị nhấp nhy sng, bạn thả button mode th wAP ac sẽ chạy ở chế độ CAP v tm CAPsMAN để kết nối vo.

Hoặc, bạn c thể enable CAPs thng qua winbox khi kết nối vo thiết bị như hnh bn dưới:

- Chọn Eanble để bật CAP mode trn thiết bị wAP ac v cAP ac.
- Interfaces: chọn wlan1 & wlan2 tương ứng l 2 wireless interface trn thiết bị wAP ac. Cc interfaces ny sẽ chịu sự quản l của CAPsMAN.
- Discovery interfaces:chọn bridgeLocal, trong tường hợp ny bridgeLocal l bridge khai bo với cc ports l tất cả cc interfaces (ethernet & wlan) của wAP ac.
- Thuộc tnh Bridge: chọn bridgeLocal.


Bn dưới l kết quả nhận được khi cc thiết bị wAP ac & cAP ac được nhận quản l bởi CAPsMAn.