Bn dưới l cc hướng dẫn kỹ thuật lin quan đến cấu hnh router, switch, WiFi, ... MikroTik

1. Cấu hnh gộp link (link aggregation), trunking, vlan giữa switch v router MikroTik.
2. Cấu hnh IPTV Viettel với router MikroTik
3. Cấu hnh IPSec VPN Site to Site (IKEv2, GRE tunnel) với MikroTik