Khi sử dụng thiết bị router Cisco để NAT public dịch vụ WEB ra ngoi Internet, hoặc mở rộng ra l public cc dịch vụ khc ra Internet. Người dng trong mạng nội bộ c thể khng thể truy cập được WEB site hoặc cc dịch vụ m mnh public ra ngoi Internet.

Hướng dẫn ny liệt k ra một số trường hợp cng với cch giải quyết dễ nhất cho từng trường hợp để xử l cc trường hợp mạng nội bộ khng truy cập website, dịch vụ nội bộ khi NAT với router Cisco.

Trường hợp 1: Hệ thống mạng c my chủ DNS nội bộ, giải php như sau:

- Khai bo cc record DNS cho cc dịch vụ public ra ngoi với gi trị l IP cc server nội bộ trn my chủ DNS nội bộ.
- Khai bo my chủ DNS server cc my trạm trong mạng nội bộ sử dụng server DNS nội bộ.

Trường hợp 2: Hệ thống mạng khng c my chủ DNS nội bộ, giải php như sau:

- Cấu hnh cho thiết bị router cisco lm tnh năng DNS server
- Khai bo cc record DNS cho cc dịch vụ public ra ngoi với gi trị l IP cc server nội bộ trn thiết bị router Cisco.
- Khai bo my chủ DNS server cc my trạm trong mạng nội bộ sử dụng server DNS l địa chỉ Defaul gateway của thiết bị router cisco.

Cấu hnh như sau:
CISCO(config)#ip host switch-router.com 192.168.1.100 ! FQDN and real IP of your WEB server
CISCO(config)#ip name-server 8.8.8.8
CISCO(config)#ip dns server

Ti liệu lin quan:
- Cấu hnh FTTH - PPPoE trn thiết bị router Cisco


Cc bạn cần hỗ trợ dịch vụ, thiết bị router Cisco, lin hệ với chung ti tại http://switch-router.com/contact/